ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

ќт къде идват солите и какво представл€ват

ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ» —“ј“»»
»зпрати запитване

≈фектът на солите.  акво представл€ват каф€вите и бели петна по плочките и стените.

≈дин много често срещан проблем, при който винаги сме се чудили каква е причината за образуването на петна по стените, без релно да има конденз или теч.
¬ тази стати€ ще разгледаме подробно този проблем.

ћного от проблемите, свързани с влагата са причинени от соли, а не от самата влага. ¬същност много случаи на очевидно влажни стени се дължат на натрупване на соли, а самите пори на стената са сухи.

¬ следващите снимки показваме нагледно типичните проблеми, причинени от солите (повечето стени, показани на придружаващите снимки са сухи):

 аф€во или ∆ълто оцвет€ване - н€кои соли обезцвет€ват декорациите, когато стигнат до повърхността. “ова обикновено започва като бледожълто петно на стената, което го прави едва забележимо, освен от определени ъгли или при определени светлини. “ъй като солите продължават да се натрупват, бледожълтите петна се превръщат в смели каф€ви петна и нарастват.”стойчиви влажни петна, които се различават по интензивност в зависимост от времето на годината или времето - когато солите са по-хигроскопични от околната мазилка, те черп€т влага от мазилката и въздуха, за да създадат локализирани влажни петна. “ова често се нарича солено влажно. »нтензивността на влажните петна варира в зависимост от влажността на даден ден.

 огато се вид€т за първи път, влажните петна могат да бъдат объркани с конденз, който е попил в основата. «а разлика от конденза, обаче, никога н€ма да се вид€т капчици, които да  блест€т на повърхността.
¬лагата, причинена от хигроскопични соли, често се бърка или с повишаваща се влажност, или се цитира като доказателство за нарастваща влага.  акто обаче може да се види на двете  снимки по-долу, солите са създали идентични влажни шарки, въпреки че едната стена е приземна стена, докато другата стена е на първи€ етаж!

“ази снимка показва как солите могат да доведат до по€вата на шаблон от произволни влажни петна, в този случай частично нагоре по вътрешната стена.


 

 

 

 

 

 

—оли от гипс

Ѕели пухкави израстъци от мазилка
- когато относителната влажност до стената е много висока или стената е много влажна, натоварената със сол влага достига до повърхността по-бързо, отколкото може да изб€га. “ова кара солите да кристализират на повърхността на мазилката и да образуват деликатни пернати израстъци, наречени ефлоресценци€, както е показано по-долу. “ова са най-доброкачествената форма на соли - те могат лесно да се коригират и самите соли не причин€ват вреда.“ухлена зидари€ се руши заради соли–азпадащи се тухли или мазилка - обратни€т сценарий на пухкавите израстъци по-горе е, когато относителната влажност до стената е много ниска или стената не е особено влажна ... 
Ѕихте си помислили, че това е почти идеално. ѕри този сценарий обаче влагата може да излезе от повърхността много по-бързо, отколкото влагата, натоварена с пр€сна сол. “ова кара солите да кристализират в порите на стената, това се нарича субфлоресценци€ или пон€кога криптофлоресценци€. —олените кристали в порите могат да бъдат изключително вредни, тъй  като с нарастването на солените кристали те избухват страните на порите, разрушавайки структурата на стенни€ материал, така че той се руши (като взима солите със себе си).
 огато солите причин€т разпадане на отделни тухли или камъни от външната страна на дома ви, както е показано на двете снимки по-долу, засегнатите тухли или камъни в крайна сметка  ще се разпаднат напълно. —ледователно те ще тр€бва да бъдат заменени, за да спрат по€вата на големи дупки.


—убфлоресценци€та във ваши€ дом, както е показано на двете снимки по-долу, първоначално ще доведе до ронене на повърхността на мазилката. јко се остави, това постепенно ще се  разпространи през ц€лата дебелина на мазилката.

ћазилката се руши заради солићазилката се руши заради соли

ќткъде идват солите?

Ѕезброй соли вече присъстват в повечето неща във вашата ежедневна среда - дори в собственото ви т€ло, тъй като те са от съществено значение за цели€ живот на зем€та. ћного от  материалите, от които са изградени стените ви, съдържат естествени соли. “е се допълват от допълнителни соли, които навлизат от околната среда на сградата през цели€ й живот.  
—ледващи€т неизчерпателен списък на солевите източници ви дава представа за разнообразието от начини, по които допълнителни соли могат да вл€зат в порите на строителните материали:

  • почва - всички почви съдържат соли.  огато почвата влезе в пр€к контакт със стена, солите могат да мигрират от почвата в стената;
  • отлагани€ на сажди и катран в коминните канали - твърдите горива могат да съдържат огромни количества соли.  огато те са изгорени, много от солите се отдел€т в дима, само за да се  залеп€т по стените на димоотводите, тъй като димът образува сажди или катран;
  • продукти, нанесени върху стените - много често прилагани продукти съдържат различни соли (циментовите замазки и циментовите разтвори са едни от най-лошите нарушители), докато н€кои съдържат химикали, които могат да реагират с неща като варов разтвор, за да повред€т разтвора и да създадат соли (много влагозащитни течностите попадат в тази категори€).  ¬секи път, когато тези продукти се прилагат или инжектират, вие зареждате стените с повече соли;
  • торове и препарати против плевели и обезлед€ващи препарати. јко живеете до м€сто или път, където е необходимо да се пръска с подобни препарати това се отраз€ва и по стените на сградата.  огато те се пръскат по стените, солите вече са в разтвор, така че порите могат веднага да ги абсорбират;
  • атмосферното замърс€ване от промишлеността и отработените газове - това е подобно на отлагани€та на сажди и катран в коминните канали. ќбхватът на солите е по-гол€м, отколкото при сажди и катран, и те се абсорбират през ц€лата външна стена на сградата, включително челата на керемидите или плочите;
  • дъжд - всички дъждове съдържат соли в по-гол€ма или по-малка степен. јко облаците или дъждовните капчици са се смесили с въздух, който е преминал над изригващи€ вулкан (например гръмотевични бури, образували се над ёжна ≈вропа, влачещи въздух от »тали€, преди да се нос€т през канала), или са се смесили с силно замърсен въздух (напр. ƒушове образуван, когато въздухът от јтлантически€ океан удари въздух от »зточна ≈вропа), съдържанието на сол в дъжда може да бъде много по-високо.  акто при пръснатите по стените неща, солите незабавно се абсорбират от порите на стените и керемидите / плочите на покрива заедно с дъжда;
  • въздуха - не е нужно да можете да виждате директно морето, за да бъде това проблем. ”становено е, че солите, които се нос€т по въздуха обикновено могат да се пренесат до 1-2 километра навътре по сушата, зас€гайки сгради. ¬ зависимост от местните метеорологични услови€, може дори да причини проблеми на стотици километри навътре в сушата.

 ак солите могат да се движат през стените, за да създават проблеми на н€кои места, но не и на други?

 акто се вижда от горните източници на сол, много от солите, които могат да повли€€т на дома ви, са били във въздуха. —ледователно не тр€бва да е изненада да научите, че водните пари могат да пренас€т соли през порите, както течната вода.  олкото повече влага присъства, толкова по-гол€м е солеви€т товар, който потенциално може да бъде пренесен,  следователно повече соли могат да бъдат транспортирани от течна вода, отколкото от водни пари. “ова зас€га както м€стото, където се по€в€ват проблеми със солта, така и колко бързо се по€в€ват.

ѕо този начин, ако водната пара редовно преминава през стена в една ста€, това може да доведе до постепенно натрупване на соли в мазилката, тъй като напуска границите на порите.  
јко обаче стената вече не съдържа много соли, ще отнеме изключително много време, докато солите в мазилката създадат проблем.

ѕроблемите със солта ще възникнат по-бързо, ако водната пара се кондензира в порите на стената (както е описано във влажността на порите ), защото след това имате на разположение  течна вода за пренас€не на солите.
ѕроблемите със солта, причинени от кондензаци€ в порите, се влошават още повече, ако в сградата се използва типичен режим за включване и изключване на централното отопление.  
јко н€кои части на стената са топли, докато други части са хладни, солите ще мигрират през стените от студени към топли места, докато водата се движи по обратни€ път. ѕри типичен  график за включване и изключване отоплението, дългите периоди на изключване насърчават кондензаци€та в порите (особено точно над нивото на приземни€ етаж, където стените са  най-студени). —ледващите кратки интензивни периоди на включване след това изтегл€т разтворените соли в мазилката и извеждат водата към външните участъци на стената. “ова е  много честа причина за проблеми по външните приземни стени.
—пециална категори€ движение на солта е представена от соли, които са толкова силно хигроскопични, че се разтвар€т във влагата, ко€то абсорбират от заобикал€щата ги среда. „рез  всмукване на достатъчно влага, за да образуват свои „водни басейни“, те могат да мигрират през порите на въздушно суха стена за същото време, както ако стената е изключително влажна.


¬ижте още:

 акво е капил€рна влага и как се разпростран€ва